Archive by Author

Hovedarbeidsgiver og skatt. Har kommunen et ansvar her?

Skatt 2013

Spørsmål:

Min datter har pga sykdom mottatt arbeidsavklaringspenger for 60% av stillingen sin og jobbet 4t0% i sin 100% stilling. NAV, som hovedarbeidsgiver i 2013 har tabelltrukket henne. Kommunen har også trukke henne etter tabell. Det har resultert i en restskatt på mange tusen. Hun har hele tiden vært i kontakt med kommunens personalavdeling og fått god praktisk oppfølging. Men kommunen har ikke fanget opp dette med hovedarbeidsgiver og skatt. Har kommunen et ansvar her?

Svar:

Nei, kommunen har ikke noe ansvar i dette tilfellet. Det er mottakeren av skattekortet som er ansvarlig for feil i skattekortet og feil bruk av skattekortet.

Reisevei til og fra barnehage – fradrag

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg lurer på om når mann har barn i barnehage og får fult fradrag for det,er det da mulig å få fradrag for transport av barn til og fra b-hage?

Svar:

Har du ekstra reisevei til og fra barnehage kan du føre opp fradrag for dette i samme post som barnehageutgifter. Grensen på kr 25 000 for ett barn gjelder da på totalfradraget. (evt kr 40 000 for to barn og kr 55 000 for tre barn).

Normalt hefter samboere for halvparten av gjelden

Skatt 2013

Spørsmål:

Samboer og jeg kjøpte bolig i 2013. All godskriving av renter har kommet på samboers selvangivelse. Vi eier halvparten vær. Må halvparten av dette føres over på meg eller kan vi gjøre opp internt? Vi har ca. lik inntekt.

Svar:

Normalt hefter samboere for halvparten av gjelden hver, og da skal gjelden og gjeldsrentene deles på samboerene.
Det må i såfall korrigeres tilsvarende i begges selvangivelser på post 3,3,1 og 4,8,1. Leverer dere elektronisk så husk å oppgi årsak til endringen.

Skatte av mer enn jeg har tjent

Skatt 2013

Spørsmål:

Tidligere arbeidsgiver har oppgitt at jeg har tjent mye mer enn jeg i virkeligheten har. Jeg ønsker selvsagt å legge inn riktige inntektsopplysninger. Hvilke konsekvenser får dette for skatteoppgjøret mitt? Jeg fikk igjen penger på skatten for 2013.

Svar:

Du må legge inn de korrekte inntektsopplysningene i selvangivelsen. Hvis dette er noe annet enn det arbeidsgiver har rapportert til skatteetaten må du kunne dokumentere dette. Du kan rette posten på selvangivelsen og ta vare på dokumentasjonen til du blir bedt om å legge den fram. Det er også denne dokumentasjonen du må gi til skatteoppkrever hvis skatteoppgjøret ditt viser feil innbetalt skatt.

Lån til foreldre

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg har tidligere gitt et privat lån til en av mine foreldre (altså motsatt av hva som kanskje er mest vanlig innen en familie). Hvilke muligheter har vi til å la det påløpe renter på lånet som ikke betales, men akkumuleres i lånesaldoen? Og hvordan føres det i så fall? Må evt slike påløpte, ikke betalte renter skattes av som kapitalinntekt? Det året de føres, eller når vi til slutt bestemmer oss for å gjøre opp lånet?

Svar:
Din utestående fordring (det lånet du har gitt) skal du føre i post 4,1,6. De rentene som akkumuleres, og ikke betales, skal legges til på lånebeløpet i post 4,1,6. De skal ikke tas til inntekt hos deg (eller føres til fradrag hos de som skylder de) før de betales/før lånet gjøres opp.

Renter som er godskrevet obligasjoner skattlegges

Skatt 2013

Spørsmål:

Kan man beskattes for ikke motatte renter. F. eks. på en obligasjon som intet renteutbytte har gitt i 2013?

Svar:

Opptjente renter som er godskrevet obligasjonen skal skattlegges uavhengig av om de er fysisk utdelt.

Tannlegeutgifter er ikke fradragsberettiget

Skatt 2013

Spørsmål:

Er det noen mulighet å få fradrag på særdeles høye tannlegeutgifter når man ikke har sykdom som direkte årsak til behandlingen.

Svar:

Tannlegeutgifter er dessverre ikke fradragsberettiget.

Juridisk bistand og prosesskostnader kan gi rett til fradrag

Skatt 2013

Spørsmål:

Enslig forsørger for 2 barn … advokatutgifter i 2013 pga arbeidskonflikt … kan jeg skrive dette av, og i så fall hvor fører jeg det opp.

Svar:

Juridisk bistand og prosesskostnader kan gi rett til fradrag dersom de er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt.
I Lignings ABC 2013/2014, som du finner på skatteetaten.no, er det tatt med eksempler på hvilke kostnader det gis fradrag for og ikke. Slå opp i emnet som heter «Juridisk bistand/prosesskostnader».

Opptjente renter som er godskrevet obligasjonen skal skattlegges

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg leier ut min leilighet fullt møblert mens jeg er i utlandet en periode. Dette er en borettslagsleilighet hvor vi i husleien har inkludert kommunale avgifter, regnskapsfører, tv, internett etc. Kan noe av dette skrives av mtp skattepliktige leieinntekter? Og hvordan føres dette inn i selvangivelsen? Husleien til borettslaget betaler altså jeg, det er inkludert i husleien leietageren betaler til meg.

Svar:

Opptjente renter som er godskrevet obligasjonen skal skattlegges uavhengig av om de fysisk er utdelt.

Kostnader til juridisk bistand fradragsberettigede – forhøyede sykdomsutgifter?

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg ble 50% uføretrygdet i 2013. I den forbindelse hadde jeg assistanse fra advokat. NAV refunderer egentlig slike utgifter ved innvilget sak, men har korte frister for innlevering. Jeg ble syk og fikk ikke gjort krav på refusjon. Kan dette trekkes av på forhøyede sykdomsutgifter? Har brukt denne posten de siste årene.

Svar:
Nei, det kan det ikke. Kostnader til juridisk bistand kan være fradragsberettigede når de er knyttet opp mot en skattepliktig inntekt. Men inngår i minstefradraget når utgiften er pådratt i tilknytning til tvist om inntekter som gir grunnlag for beregning av minstefradrag, dvs lønn- og pensjonsytelser.

Privat lån fra søsken føres i selvangivelsen?

Skatt 2013

Spørsmål:

Må et privat lån fra et søsken til et annet føres i selvangivelsen? Pengene er brukt som egenkapital for å kjøpe bolig. Størrelsen på lånet er i overkant av 200000. Må det føres i begge selvangivelser?

Svar:

Ja det må føres i begges selvangivelser.

Utgifter til busskort til barn

Skatt 2013

Spørsmål:

Utgifter til busskort til barn, kan det føres på selvangivelsen?

Svar:

Utgifter til busskort til barn er dessverre ikke fradragsberettiget.

Kapitalinntekt – betale skatt?

Skatt 2013

Spørsmål:

Hvor mye må man ha i kapitalinntekt, fra aksjer, før man må betale skatt av det, gitt at man ikke har noen annen inntekt?

Svar:

Under forutsetning av at du kun har kapitalinntekter må du ha minst kr 47 150 for at skatt skal utløses. Dette skyldes et personfradrag alle har og som ikke synes på selvangivelsen (men ligger inne som et fradrag i systemet). Forutsetter personfradrag i klasse 1.

Fradrag for eiendomsskatt?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg har en leilighet som jeg leier ut, som er skattepliktig. Er det riktig at man skrive fradrag for eiendomsskatt og i så fall hvordan gjør jeg det?

Svar:

Dersom du leier ut leilighet og leieinntektene er skattepliktige, kan du kreve fradrag for eiendomsskatt. Dette føres opp i skjema RF-1189 «Utleie mv. av av fast eiendom» som du da er pliktig til å levere. Overskudd på skattepliktige leieinntekter føres i post 2.8.2 mens et eventuelt underskudd føres i post 3.3.12 i selvangivelsen din.