Kreve særfradrag for store sykdomskostnader?

Skatt 2013

Spørsmål:

Kan man få særfrdrag for særkdeles høye sykdomsutgifter (Diabetes) selv om man ikke har hatt det de to siste årene. Hvis man har hatt diabetes I 30 år, og fikk et slikt fradrag

I noen år tidligere, men «gav opp» etter at man plutselig fikk avslag på dette (uten at man forstod hvorfor osv) ? I forbindelse med avslaget (for en del år tilbake) fikk man

krav om det som ble oppfattet som meget rigide krav til dokumentasjon fra (de locale?) likningsmyndighetene. Så; hvis man tidligere har hatt fradrag (men ikke de to siste

årene), kan man på en eller annen mate likevel tenkes å få innvilget et slikt fradrag for 2013?

Svar:

Du kan kun kreve særfradrag for store sykdomskostnader hvis du tidligere har fått særfradrag for sykdomskostnader ved likningen både for 2010 og 2011.