Archive by Author

Kreve særfradrag for store sykdomskostnader?

Skatt 2013

Spørsmål:

Kan man få særfrdrag for særkdeles høye sykdomsutgifter (Diabetes) selv om man ikke har hatt det de to siste årene. Hvis man har hatt diabetes I 30 år, og fikk et slikt fradrag

I noen år tidligere, men «gav opp» etter at man plutselig fikk avslag på dette (uten at man forstod hvorfor osv) ? I forbindelse med avslaget (for en del år tilbake) fikk man

krav om det som ble oppfattet som meget rigide krav til dokumentasjon fra (de locale?) likningsmyndighetene. Så; hvis man tidligere har hatt fradrag (men ikke de to siste

årene), kan man på en eller annen mate likevel tenkes å få innvilget et slikt fradrag for 2013?

Svar:

Du kan kun kreve særfradrag for store sykdomskostnader hvis du tidligere har fått særfradrag for sykdomskostnader ved likningen både for 2010 og 2011.

Enkeltpersonforetak uten inntekter

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg har enkeltpersonforetak uten inntekter. I hvilken post skriver jeg dette?

Svar:
Har du mottatt selvangivelse for næringsdrivende må du levere den. Har du ikke hatt inntekt fra ENK/næring i 2013 trenger du ikke levere næringsoppgave eller gi særskilte opplysninger om det.

Gjeldsrenter, barnepass på neste års selvangivelse?

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg hadde lav lønn i fjor pga diverse grunner. Dette medfører at jeg ikke får utnyttet alle fradragene mine fullt ut. Det gjelder gjeldsrenter, barnepass osv. Kan jeg føre disse fradragene på neste års selvangivelse?

Svar:
Nei, du kan ikke føre disse fradragene på neste års selvangivelse. Men hvis du har underskudd vil dette fremføres automatisk til neste år.

Selvangivelse for næringsdrivende – ENK uten aktivitet

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg har et ENK uten aktivitet. skal jeg fremdeles sende selvangivelsen den 30 april?

Svar:

Det kommer an på om du har fått selvangivelse for lønnstakere eller næringsdrivende. Har du fått selvangivelse for næringsdrivende og leverer elektronisk har du frist 31. mai.

Ellers er fristen 30. april.

Studielån er det tatt som lån?

Skatt 2013

Spørsmål:

Grundlegene, ett studielån er det tatt som lån?

Svar:

Studielån skal oppføres som gjeld i selvangivelsen. Du kan også føre fradrag for renter du evt har betalt på studielånet ditt.

Spredt tilbakebetalingen over en lengre periode?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg har fått en stor baksmell jeg blir å slite med å betale i kun to avdrag, er det mulig å få spredt tilbakebetalingen over en lengre periode? Hvordan skal jeg gå fram?

Svar:

Det må du forhøre deg med skatteoppkreveren for din kommune om. Hovedregelen er at restskatt over kr 1000 deles i to. For næringsdrivende som får skatteoppgjøret tidligst i

august og senest i oktober, er fristen for 1. termin 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart, og 2. termin 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart. Se her for

mer informasjon: http://www.skatteetaten.no/

Juridisk bistand og prosesskostnader kan gi rett til fradrag

Skatt 2013

Spørsmål:

Ble feilaktig oppsagt i fjor. Gikk til retten med det og inngikk forlik, fikk da 60000 kr fra arbeidsgiver. ca 45000 av disse betalte arbeidsgiver til min advokat for. Det var

det det kostet meg å bruke advokat. Kan jeg skrive av dette på selvangivelsen?

Svar:

Juridisk bistand og prosesskostnader kan gi rett til fradrag dersom de er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt.
I Lignings ABC 2013/2014, som du finner på skatteetaten.no, er det tatt med eksempler på hvilke kostnader det gis fradrag for og ikke. Slå opp i emnet som heter «Juridisk

bistand/prosesskostnader»
Fradraget inngår imidlertid i minstefradraget.

Via altinn må du levere selvangivelse for næringsdrivende

Skatt 2013

Spørsmål:

Har et sovede ENK, men har i fjor fakturert noe fra dette, ikke mva-pliktig. Må jeg da gå over til selvangivelse for næringsdrivende, eller kan jeg føre dette under kommentarer

på selvangivelsen for lønnstakere?

Svar:

Ja, når du leverer via altinn må du levere selvangivelse for næringsdrivende. Har du mottatt selvangivelse for lønnstakere og pensjonister og leverer på papir, fører du opp

post og beløp under «Beløp som ikke er forhåndsutfylt».

Normalt hefter samboere for halvparten av gjelden hver

Skatt 2013

Spørsmål:

Selv om jeg og samboeren deler boliglånet, men det står ingen ting på meg og dermed ingen fradrag. hun får alt av fradraget. hva gjør vi?

Svar:

Normalt hefter samboere for halvparten av gjelden hver, og da skal gjelden og gjeldsrentene deles på samboerene.
Det må i såfall korrigeres tilsvarende i begges selvangivelser på post 3,3,1 og 4,8,1. Leverer dere elektronisk så husk å oppgi årsak til endringen.

Særfradraget bli ført i selvangivelsen

Skatt 2013

Spørsmål:

Summen i særfradrag for enslig forsørger er min selvangivelse feil, da jeg har delt omsorg med far til barnet.Skal ifølge skatteetaten være halv sum på hver av oss. Dette får jeg ikke endret, hva gjør jeg da?

Svar:

Vi bygger bare på opplysning vi har fått fra NAV. Hvis NAV ikke har opplysning om slik privat avtale vil hele særfradraget bli ført i selvangivelsen til den som har mottatt utvidet barnetrygd.

Gaven må være forhåndsutfylt i selvangivelsen

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg ga en sum til Røde Kors gjennom Apple sin iTunes. Dette er ikke kommet med på selvangivelsen, men så ser jeg på kvitteringen fra itunes at fødselsnummer ikke er påført. Betyr det at jeg ikke kan føre opp dette som fradrag?

Svar:

Nei, det kan du ikke. Se her hva du må gjøre: http://www.skatteetaten.no/…
Et av vilkårene er at gaven må være forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Fradragsføre avskriving av innbo

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg leier ut min leilighet fullt møblert mens jeg er i utlandet en periode. Dette er en borettslagsleilighet hvor vi i husleien har inkludert kommunale avgifter, regnskapsfører, tv, internett etc. Kan noe av dette skrives av mtp skattepliktige leieinntekter? Og hvordan føres dette inn i selvangivelsen? Husleien til borettslaget betaler altså jeg, det er inkludert i husleien leietageren betaler til meg.

Svar:

Når du leier ut boligen fullt møblert kan du fradragsføre avskriving av innbo. Du kan også fradragsføre husleien du betaler til borettslaget. Du må fylle ut RF1189, der legger du inn både leieinntekten din og også alle kostnadene du har ved leiligheten. Netto leieinntekt skal føres i selvangivelsen i post 2,8,2, evt. underskudd i post 3,3,12.

Kan hennes renter føres over på meg?

Skatt 2013

Spørsmål:

Har samboer med lav inntekt(45k kr). Jeg hadde selv ca. 630k kr i inntekt i 2013. Vi deler en leilighet som vi eier og betaler ned hver for oss. Kan hennes renter føres over på meg på noen måte?

Svar:

Dere skal fradragsføre renter i samme forhold som dere hefter for gjelden etter avtalen dere har. Hvis dere f eks hefter for 50 % hver kan du fradragsføre maksimalt 50 % av rentene.

Parkering man betaler selv

Skatt 2013

Spørsmål:

Er det fradrag for utgifter til parkering man betaler selv i forbindelse med jobb?

Svar:

Parkeringsutgifter ved reise til/fra jobb er ikke fradragsberettiget.