Archive | Privatøkonomi

RSS feed for this section

Utdanning/studier er normalt ikke fradragsberettiget

Skatt 2013

Spørsmål:

Har tatt et kurs i høyspenning. Det batalte jeg selv, kr.35000, for å kvalifisere meg til flere jobber. Kan jeg trekke det fra på skatten? Er det ikke noe som heter utgifter til inntekts ervervelse?

Svar:

Kostnader til utdanning/studier er normalt ikke fradragsberettiget. Det vil si at kostnader til å oppnå en bestemt kompetanse eller grad, for eksempel grunnutdanning, videreutdanning, spesialisering osv. ikke er fradragsberettiget.
På nærmere vilkår kan det foreligge fradrag for kostnader til å holde vedlike sin utdanning, eller holde seg ajour med utviklingen i sitt fag. Et grunnvilkår vil da være at skattyteren bruker utdanningen til erverv av skattepliktig inntekt. Dersom du er lønnstaker vil dette inngå i minstefradraget.

Lånt penger hos mine venner – på selvangivelsen?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg har lånt penger hos mine venner og skal nedbetale det gradvis uten noen renter. Må de på selvangivelsen?

Svar:

Hvis du har lånt penger kan du føre opp gjelden i post 4,8,1. De som har lånt deg penger skal føre det i post 4,1,6. Når du betaler renter fører du de til fradrag i post 3,3,1 og de som mottar rentebetaleingen fører de til inntekt i post 3,1,2.

Min kone og meg giftet oss i mars i fjor – skatteklasse?

Skatt 2013

Spørsmål:
Min kone og meg giftet oss i mars i fjor. Vi ble ikke lignet i klasse 2, men hun har ikke hatt inntekt i 2013. Jeg har forstått at vi kan spare penger ved å lignes felles og lurer på hva jeg/vi/hun skal skrive i post 5.

Svar:
Hvis dere giftet dere etter 31.10 2112 kan den med lavest inntekt kreve å bli liknet under ett med den andre ektefelle hvis dere har stiftet felles hjem før utløpet av 2013. Kravet settes fram i post 5.0 i selvangivelsen.

Fradrag av utgifter til vedlikehold?

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg eier en sekundærbolig som har to leiligheter jeg leier ut. Betaler skatt på utleie selvsagt, bor ikke selv i boligen. Men hva er reglene for fradrag på denne boligen? Kjenner til fradrag som komm. avg., eiendomsskatt, etc. Hva med fradrag av utgifter til vedlikehold? Gjelder f.eks. utgifter i forbindelse med at huset ble malt? Hva med utgifter til installasjon av ny vedovn?

Svar:
For å kunne kreve fradrag for utgifter i forbindelse med utleie må det som du er inne på skilles mellom vedlikehold og påkostning (installere ny vedovn). Vedlikehold er arbeider som utføres for å bringe huset/leiligheten tilbake i den stand det tidligere har vært som nytt. Vedlikehold kan bestå i å gjenopprette slitasje, f.eks. maling av hus, eller reparere skader. Modernisering av leiligheten kan også i en viss utstrekning anses som vedlikehold. Påkostning vil omfatte arbeider som fører formuesobjektet til en bedre stand eller til en annen stand enn den tidligere har vært i, f.eks. tilbygg, moderniseringer eller rene endringer. Vedlikeholdsutgifter kan du gjøre fradrag for i Skjema for utleie av fast eiendom RF-1189 – som du finner i vår elektroniske leveringsløsning. Utgifter til påkostninger går eventuelt til fradrag i en gevinst- / tapsberegning ved et evt senere salg. Hvis du med ny vedovn mener at du setter inn vedovn for første gang, vil det være å regne som en påkostning. Bytter du ut en gammel vedovn med en ny vedovn kan det regnes som vedlikehold.

Fradraget for utgifter til bleier

Skatt 2013

Spørsmål:
Spm om barnefradraget: Gjelder dette kun utgifter til barnehage, SFO o.l.? Det heter jo at det skal gjelde til ‘pass og stell av barn’, men hvordan tolkes egentlig utgifter til ‘stell’? Inkluderer dette utfifter til f.eks. bleier, medisiner, mat, klær, osv?

Svar:
Fradraget for utgifter til pass og stell av barn inkluderer ikke utgifter til bleier, medisiner, mat, klær osv.

Hovedarbeidsgiver og skatt. Har kommunen et ansvar her?

Skatt 2013

Spørsmål:

Min datter har pga sykdom mottatt arbeidsavklaringspenger for 60% av stillingen sin og jobbet 4t0% i sin 100% stilling. NAV, som hovedarbeidsgiver i 2013 har tabelltrukket henne. Kommunen har også trukke henne etter tabell. Det har resultert i en restskatt på mange tusen. Hun har hele tiden vært i kontakt med kommunens personalavdeling og fått god praktisk oppfølging. Men kommunen har ikke fanget opp dette med hovedarbeidsgiver og skatt. Har kommunen et ansvar her?

Svar:

Nei, kommunen har ikke noe ansvar i dette tilfellet. Det er mottakeren av skattekortet som er ansvarlig for feil i skattekortet og feil bruk av skattekortet.

Reisevei til og fra barnehage – fradrag

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg lurer på om når mann har barn i barnehage og får fult fradrag for det,er det da mulig å få fradrag for transport av barn til og fra b-hage?

Svar:

Har du ekstra reisevei til og fra barnehage kan du føre opp fradrag for dette i samme post som barnehageutgifter. Grensen på kr 25 000 for ett barn gjelder da på totalfradraget. (evt kr 40 000 for to barn og kr 55 000 for tre barn).

Normalt hefter samboere for halvparten av gjelden

Skatt 2013

Spørsmål:

Samboer og jeg kjøpte bolig i 2013. All godskriving av renter har kommet på samboers selvangivelse. Vi eier halvparten vær. Må halvparten av dette føres over på meg eller kan vi gjøre opp internt? Vi har ca. lik inntekt.

Svar:

Normalt hefter samboere for halvparten av gjelden hver, og da skal gjelden og gjeldsrentene deles på samboerene.
Det må i såfall korrigeres tilsvarende i begges selvangivelser på post 3,3,1 og 4,8,1. Leverer dere elektronisk så husk å oppgi årsak til endringen.

Skatte av mer enn jeg har tjent

Skatt 2013

Spørsmål:

Tidligere arbeidsgiver har oppgitt at jeg har tjent mye mer enn jeg i virkeligheten har. Jeg ønsker selvsagt å legge inn riktige inntektsopplysninger. Hvilke konsekvenser får dette for skatteoppgjøret mitt? Jeg fikk igjen penger på skatten for 2013.

Svar:

Du må legge inn de korrekte inntektsopplysningene i selvangivelsen. Hvis dette er noe annet enn det arbeidsgiver har rapportert til skatteetaten må du kunne dokumentere dette. Du kan rette posten på selvangivelsen og ta vare på dokumentasjonen til du blir bedt om å legge den fram. Det er også denne dokumentasjonen du må gi til skatteoppkrever hvis skatteoppgjøret ditt viser feil innbetalt skatt.

Lån til foreldre

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg har tidligere gitt et privat lån til en av mine foreldre (altså motsatt av hva som kanskje er mest vanlig innen en familie). Hvilke muligheter har vi til å la det påløpe renter på lånet som ikke betales, men akkumuleres i lånesaldoen? Og hvordan føres det i så fall? Må evt slike påløpte, ikke betalte renter skattes av som kapitalinntekt? Det året de føres, eller når vi til slutt bestemmer oss for å gjøre opp lånet?

Svar:
Din utestående fordring (det lånet du har gitt) skal du føre i post 4,1,6. De rentene som akkumuleres, og ikke betales, skal legges til på lånebeløpet i post 4,1,6. De skal ikke tas til inntekt hos deg (eller føres til fradrag hos de som skylder de) før de betales/før lånet gjøres opp.

Renter som er godskrevet obligasjoner skattlegges

Skatt 2013

Spørsmål:

Kan man beskattes for ikke motatte renter. F. eks. på en obligasjon som intet renteutbytte har gitt i 2013?

Svar:

Opptjente renter som er godskrevet obligasjonen skal skattlegges uavhengig av om de er fysisk utdelt.

Tannlegeutgifter er ikke fradragsberettiget

Skatt 2013

Spørsmål:

Er det noen mulighet å få fradrag på særdeles høye tannlegeutgifter når man ikke har sykdom som direkte årsak til behandlingen.

Svar:

Tannlegeutgifter er dessverre ikke fradragsberettiget.

Juridisk bistand og prosesskostnader kan gi rett til fradrag

Skatt 2013

Spørsmål:

Enslig forsørger for 2 barn … advokatutgifter i 2013 pga arbeidskonflikt … kan jeg skrive dette av, og i så fall hvor fører jeg det opp.

Svar:

Juridisk bistand og prosesskostnader kan gi rett til fradrag dersom de er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt.
I Lignings ABC 2013/2014, som du finner på skatteetaten.no, er det tatt med eksempler på hvilke kostnader det gis fradrag for og ikke. Slå opp i emnet som heter «Juridisk bistand/prosesskostnader».