Archive | Privatøkonomi

RSS feed for this section

Opptjente renter som er godskrevet obligasjonen skal skattlegges

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg leier ut min leilighet fullt møblert mens jeg er i utlandet en periode. Dette er en borettslagsleilighet hvor vi i husleien har inkludert kommunale avgifter, regnskapsfører, tv, internett etc. Kan noe av dette skrives av mtp skattepliktige leieinntekter? Og hvordan føres dette inn i selvangivelsen? Husleien til borettslaget betaler altså jeg, det er inkludert i husleien leietageren betaler til meg.

Svar:

Opptjente renter som er godskrevet obligasjonen skal skattlegges uavhengig av om de fysisk er utdelt.

Kostnader til juridisk bistand fradragsberettigede – forhøyede sykdomsutgifter?

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg ble 50% uføretrygdet i 2013. I den forbindelse hadde jeg assistanse fra advokat. NAV refunderer egentlig slike utgifter ved innvilget sak, men har korte frister for innlevering. Jeg ble syk og fikk ikke gjort krav på refusjon. Kan dette trekkes av på forhøyede sykdomsutgifter? Har brukt denne posten de siste årene.

Svar:
Nei, det kan det ikke. Kostnader til juridisk bistand kan være fradragsberettigede når de er knyttet opp mot en skattepliktig inntekt. Men inngår i minstefradraget når utgiften er pådratt i tilknytning til tvist om inntekter som gir grunnlag for beregning av minstefradrag, dvs lønn- og pensjonsytelser.

Privat lån fra søsken føres i selvangivelsen?

Skatt 2013

Spørsmål:

Må et privat lån fra et søsken til et annet føres i selvangivelsen? Pengene er brukt som egenkapital for å kjøpe bolig. Størrelsen på lånet er i overkant av 200000. Må det føres i begge selvangivelser?

Svar:

Ja det må føres i begges selvangivelser.

Utgifter til busskort til barn

Skatt 2013

Spørsmål:

Utgifter til busskort til barn, kan det føres på selvangivelsen?

Svar:

Utgifter til busskort til barn er dessverre ikke fradragsberettiget.

Kapitalinntekt – betale skatt?

Skatt 2013

Spørsmål:

Hvor mye må man ha i kapitalinntekt, fra aksjer, før man må betale skatt av det, gitt at man ikke har noen annen inntekt?

Svar:

Under forutsetning av at du kun har kapitalinntekter må du ha minst kr 47 150 for at skatt skal utløses. Dette skyldes et personfradrag alle har og som ikke synes på selvangivelsen (men ligger inne som et fradrag i systemet). Forutsetter personfradrag i klasse 1.

Fradrag for eiendomsskatt?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg har en leilighet som jeg leier ut, som er skattepliktig. Er det riktig at man skrive fradrag for eiendomsskatt og i så fall hvordan gjør jeg det?

Svar:

Dersom du leier ut leilighet og leieinntektene er skattepliktige, kan du kreve fradrag for eiendomsskatt. Dette føres opp i skjema RF-1189 «Utleie mv. av av fast eiendom» som du da er pliktig til å levere. Overskudd på skattepliktige leieinntekter føres i post 2.8.2 mens et eventuelt underskudd føres i post 3.3.12 i selvangivelsen din.

Fradrag for bompenger hvis du sparer 2 timer reisetid per dag

Skatt 2013

Spørsmål:
På vei til og fra jobb passerer jeg bomstasjonen 3 ganger.Uten»brikke» koster dette 75 kroner,men med brikke og rabatt ,som jeg har,koster det 40 kroner.Kan jeg føre til fradrag kr.75 pr. dag,eller bare den reelle utgiften på kr.40?

Svar:
Du kan kreve fradrag for bompenger hvis du sparer 2 timer reisetid per dag ved bruk av bil kontra offentlig kommunikasjon. Du kan også få fradrag hvis arbeidstiden tilsier at man ikke kan bruke offentlig kommunikasjon. Fradraget må utgjøre minst kr 3300 etter billigste alternativ, og du får da fradrag for hele utgiften. Og det gis kun fradrag for de utgiftene du faktisk/reellt har hatt, så det betyrfor deg kr 40, hvis du ihht. regelen kan få fradrag for bompenger.

Bad – får vi fradrag?

Skatt 2013

Spørsmål:

Vi har betalt 15 tusen for oppussing på bad. Får vi fradrag?

Svar:

Oppussing i egen bolig gir dessverre ikke rett til fradrag i selvangivelsen

Finnes det fradrag jeg kan benytte meg av i forb. med ekstra bokostnader

Skatt 2013

Spørsmål:

Sønnen min bor på hybel 6mil unna hjemmet. Jeg betaler for kost og losji der han bor, samt at han drar hjem i helgene. Finnes det noen fradrag jeg kan benytte meg av ifm ekstra bokostnader eller at han pendler? Han er 17, har ikke egen skattbar inntekt, men han mottar borteboersipend (som han beholder selv, jeg dekker bolig og mat)

Svar:

Bor han på hybel i forbindelse med skolegang er det ikke noe du kan kreve fradrag for i din selvangivelse. Det er det eneste fradraget evt kan ha rett på er hvis du er enslig forsørger og mottar utvidet barnetrygd fra NAV. Da skal du ha fått et særfradrag i post 3.5.5. – hvis du er enslig forsørger og det ikke står der må du ta kontakte med nav.

Overskudd ved utleie er skattepliktig med 28%

Skatt 2013

Spørsmål:
Eg har ein bolig som eg byrja leige ut i 2013, som eg før budde i sjølv. Eg må følgjeleg betale 28 % skatt av inntektene. Eg veit eg kan trekkje frå kommunale utgifter og forsikring, og eventuelle kostnader med vedlikehold. Men kan eg også trekkje frå rentene for lånet mitt på boligen? Er det andre ting som det går å trekkje frå, som er vanleg å gløyme?

Svar:
Overskudd ved utleie er skattepliktig med 28%. Du kan, som du skriver, få fradrag for vedlikeholdskostnader, kommunale utgifter, forsikring mm. Rentene på lånet ditt kommer automatisk med på selvangivelsen din og skal ikke inn i RF-skjemaet du må fylle ut (RF1189).

Omkostninger og etableringsgebyr for etablering av boliglån

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg har hatt omkostninger og etableringsgebyr for etablering av boliglån i 2012. Kan jeg føre dette opp på selvangivelsen for 2013. Og i hvilken post fører jeg disse fradragsberettigede kostnadene?

Svar:

Omkostninger til långiver i forbindelse med låneopptak til bolig likestilles med renter og er fradragsberettiget. Dette kan f.eks. være etableringsgebyr, formidlingsgebyr osv. Banken skal innrapportere dette for deg, slik at dette skal stå preutfylt i post 3.3.1 selvangivelsen din. Du bør kontrollere at tallene er korrekte, og eventuelt korrigere disse dersom dem ikke stemmer.

Fradrag for gjeldsrenter er 28%

Skatt 2013

Spørsmål:
Hva sparer man mest på, at alle renteutgifter fra boliglån står på den med høyest eller lavest lønn, evt dele 50 % på hver? Vi er gift og alt har automatisk kommet inn på den med høyest lønn.

Svar:
Effektivt fradrag for gjeldsrenter er 28% av beløpet. Hvis begge ektefeller har lønnsinntekt har det normalt ikke noen hensikt å fordele gjeldsrenter.

ENK – netto omsetning

Skatt 2013

Spørsmål:

Et ENK har en netto omsetning på 3000kr. Hvor skal det føres opp?

Svar:

ENK med omsetning som ikke overstiger kr 50 000 kan velge å ikke levere næringsoppgave og personinntektsskjema. Næringsinntekt føres i post 2.7 og beregnet personinntekt i post 1.6.1 i selvangivelsen. Se ellers Starthjelp for næringsdrivende.

Skatt – børsnoterte, ikke børsnoterte

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg solgte to ulike aksjeposter i 2013. Den ene var børsnoterte den andre var ikke børsnotert. Gevinsten på de børsnoterte aksjene fremkommer på oppsett fra Nordnet, og er meldt Skatteetaten. På den aksjeposten som ikke var børsnotert hadde jeg et tap. Må jeg melde inn begge aksjehandlene på selvangivelsen, og i tilfelle, hvilket skjema skal dette føres på?

Svar:
Salg av børsnoterte skal være forhåndsutfylt på selvangivelsen i enten post 3.1.8 (gevinst) eller post 3.3.8 (tap). Du skal også ha fått en aksjeoppgave fra skatteetaten i posten som viser dine aksjesalg. Oppgaven må du kontrollerer før du gjør deg ferdig med selvangivelsen. De salgene som ikke står oppført i tilsendt aksjeoppgave og som ikke srår i selvangivelsen må du levere eget skjema for «Aksjer og fondsandeler» (RF-1059). Skjemaet kan leveres som et vedlegg til selvangivelsen på www.skatteetaten.no eller www.altinn.no.Du må også påse at riktige beløp blir oppført i selvangivelsen mht dine aksjesalg.