Archive by Author

Ikke fradragsrett for utgifter til grunnutdanning/viderutdanning/spesialisering?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg er deltidsstudent som bor hjemme til vanlig, men pendler i forbindelse med samlinger og praksis. Kan jeg få avskrivning for utgifter til reise, overnatting og fagbøker etc. ? Hvor fører jeg disse opp, og må jeg ha alle kvitteringene? Studiet tilsvarer 67% av fullt studium, jobber ikke, men har inntekt gjennom AAP fra NAV.

Svar:

Det er normalt ikke fradragsrett for utgifter til grunnutdanning/viderutdanning/spesialisering. Det gjelder selv om utdanningen tas som flere korte kurs, kveldskurs ved siden av arbeidet m.v.

Dersom du leier ut et hus – leieinntektene er skattepliktige

Skatt 2013

Spørsmål:

jeg har to hus. Det ene leier jeg ut. Jeg skiftet alle vinduer i huset det året jeg startet utleie. Dett kan jeg trekke fra vet jeg. Men kan jeg også trekke fra forsikring, vann/ kloakk osv? For å summere opp: Hva kan jeg trekke fra?

Svar:

Dersom du leier ut et hus og leieinntektene er skattepliktige, vil alle driftskostnader knyttet til eiendommen være fradragsberettigede. Dette vil også omfatte forsikringer samt utgifter til vann/kloakk.

Lån til foreldre

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg har tidligere gitt et lån til en av mine foreldre. Hvilke muligheter har vi til å tilføre renter som ikke betales, men akkumuleres i lånesaldoen? Og hvordan føres det? Skattlegges slike påløpte, ikke betalte renter som kapitalinntekt? Det året de føres, eller når vi til slutt bestemmer oss for å gjøre opp lånet?

Svar:

Din utestående fordring (det lånet du har gitt) skal du føre i post 4,1,6. De rentene som akkumuleres, og ikke betales, skal legges til på lånebeløpet i post 4,1,6. De skal ikke tas til inntekt hos deg (eller føres til fradrag hos de som skylder de) før de betales/før lånet gjøres opp. Den/de som skylder deg penger skal føre de i post 4,8,1.

3 barn – fradrag for faktiske kostnader med inntil 55 000 kroner

Skatt 2013

Spørsmål:

Lurer på dette med foreldrefradrag. Har 3 barn hvor bare 1 gikk i barnehage halve 2013. Kan jeg da føre på fradrag på kjøring til og fra barnehage for denne 1 når mor var hjemmeværende med de 2 andre? Og i så tilfelle er det kun basert på faktiske ganger vi kjørte, i og med vi syklet og leverte av og til, eller er det ett standard tall. Har dog ikke korrekt antall ganger det ble kjørt, men kan nok komme med ett nokså riktig estimat

Svar:

Ettersom du har 3 barn kan du få fradrag for faktiske kostnader med inntil 55 000 kroner. Kjører du bil til/fra barnehage kan du kreve fradrag med 1.50 per kilometer.Reisefradraget kommer ikke i tillegg til de faktiske kostnadene.

Opptjente renter som er forfalt til betaling føres?

Skatt 2013

Spørsmål:

Har et privat lån som har forfall i mai hvert år. Da går det jo renter på lånet som ikke er betalt i 2013. Skal det rapporteres «tilkomne renter» eller de faktisk betalte rentene i selvangivelsen?

Svar:

Utgangspunktet er at du skal føre opp opptjente renter som er forfalt til betaling i 2013. Er opptjente renter, som er forfalt til betaling etter låneavtalen, ikke blitt betalt ved utgangen av i 2013, skal du ikke skattlegges for de forfalte ikke-betalte rentene.

Arv/gaver du har mottatt skal føres i post 1,5,3.

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg fikk i 2013 100.000 kr arv fra min mor som bor i Sverige(i forbindelse med mormors bortgang). Dette ble i samme år brukt som egenkapital ved boligkjøp. Jeg fikk også 20.000 kr av min far som også ble brukt til egenkapital. Hvor skal dette føres? Og skal de 100.000 føres som arv fra min mormor eller mor?

Svar:

Arv/gaver du har mottatt skal føres i post 1,5,3.

Barnehage – kan det føres i selvangivelsen?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg er alenemor og har et barn som begynte i barnehage i august 2013. Kan det føres i selvangivelsen? Jeg deler ikke utgiftene mine med noen. Er det flere ting som aleneforsørgere kan være obs på?

Svar:

Hvis du har utgifter til barnehage kan du få fradrag for disse i post 3,2,10. Hvis du er eneforsørger og mottar dobbel barnetrygd har du også krav på særfradrag for forsørgelse. Sjekk at du har fått dette i selvangivelsen din, det skal være innberettet fra NAV.

Hvilken verdi skal føres i SA?

Skatt 2013

Spørsmål:

Vi kjøpte ny fritidsbolig i Spania 2013. Kona og jeg eier denne sammen. Hvilken verdi skal føres i SA? MVH Rino Marinsen(info@veidec.no)

Svar:

Se her http://www.skatteetaten.no/… – på side 27 er Fast eiendom i utlandet omtalt. Der står det hvordan dette gjøres i praksis og hvordan dette skal behandles skattemessig.

Utdanning/studier er normalt ikke fradragsberettiget

Skatt 2013

Spørsmål:

Har tatt et kurs i høyspenning. Det batalte jeg selv, kr.35000, for å kvalifisere meg til flere jobber. Kan jeg trekke det fra på skatten? Er det ikke noe som heter utgifter til inntekts ervervelse?

Svar:

Kostnader til utdanning/studier er normalt ikke fradragsberettiget. Det vil si at kostnader til å oppnå en bestemt kompetanse eller grad, for eksempel grunnutdanning, videreutdanning, spesialisering osv. ikke er fradragsberettiget.
På nærmere vilkår kan det foreligge fradrag for kostnader til å holde vedlike sin utdanning, eller holde seg ajour med utviklingen i sitt fag. Et grunnvilkår vil da være at skattyteren bruker utdanningen til erverv av skattepliktig inntekt. Dersom du er lønnstaker vil dette inngå i minstefradraget.

Lånt penger hos mine venner – på selvangivelsen?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg har lånt penger hos mine venner og skal nedbetale det gradvis uten noen renter. Må de på selvangivelsen?

Svar:

Hvis du har lånt penger kan du føre opp gjelden i post 4,8,1. De som har lånt deg penger skal føre det i post 4,1,6. Når du betaler renter fører du de til fradrag i post 3,3,1 og de som mottar rentebetaleingen fører de til inntekt i post 3,1,2.

Min kone og meg giftet oss i mars i fjor – skatteklasse?

Skatt 2013

Spørsmål:
Min kone og meg giftet oss i mars i fjor. Vi ble ikke lignet i klasse 2, men hun har ikke hatt inntekt i 2013. Jeg har forstått at vi kan spare penger ved å lignes felles og lurer på hva jeg/vi/hun skal skrive i post 5.

Svar:
Hvis dere giftet dere etter 31.10 2112 kan den med lavest inntekt kreve å bli liknet under ett med den andre ektefelle hvis dere har stiftet felles hjem før utløpet av 2013. Kravet settes fram i post 5.0 i selvangivelsen.

Fradrag av utgifter til vedlikehold?

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg eier en sekundærbolig som har to leiligheter jeg leier ut. Betaler skatt på utleie selvsagt, bor ikke selv i boligen. Men hva er reglene for fradrag på denne boligen? Kjenner til fradrag som komm. avg., eiendomsskatt, etc. Hva med fradrag av utgifter til vedlikehold? Gjelder f.eks. utgifter i forbindelse med at huset ble malt? Hva med utgifter til installasjon av ny vedovn?

Svar:
For å kunne kreve fradrag for utgifter i forbindelse med utleie må det som du er inne på skilles mellom vedlikehold og påkostning (installere ny vedovn). Vedlikehold er arbeider som utføres for å bringe huset/leiligheten tilbake i den stand det tidligere har vært som nytt. Vedlikehold kan bestå i å gjenopprette slitasje, f.eks. maling av hus, eller reparere skader. Modernisering av leiligheten kan også i en viss utstrekning anses som vedlikehold. Påkostning vil omfatte arbeider som fører formuesobjektet til en bedre stand eller til en annen stand enn den tidligere har vært i, f.eks. tilbygg, moderniseringer eller rene endringer. Vedlikeholdsutgifter kan du gjøre fradrag for i Skjema for utleie av fast eiendom RF-1189 – som du finner i vår elektroniske leveringsløsning. Utgifter til påkostninger går eventuelt til fradrag i en gevinst- / tapsberegning ved et evt senere salg. Hvis du med ny vedovn mener at du setter inn vedovn for første gang, vil det være å regne som en påkostning. Bytter du ut en gammel vedovn med en ny vedovn kan det regnes som vedlikehold.

Fradraget for utgifter til bleier

Skatt 2013

Spørsmål:
Spm om barnefradraget: Gjelder dette kun utgifter til barnehage, SFO o.l.? Det heter jo at det skal gjelde til ‘pass og stell av barn’, men hvordan tolkes egentlig utgifter til ‘stell’? Inkluderer dette utfifter til f.eks. bleier, medisiner, mat, klær, osv?

Svar:
Fradraget for utgifter til pass og stell av barn inkluderer ikke utgifter til bleier, medisiner, mat, klær osv.